Izložba: Priljubljivanje III

Berlin-Maribor-Beograd-Wien-Graz

Priljubljivanje III: radikalni zahvati – intervencija umetnosti. Priljubljivanje – priređivanje – prikriveno prenošenje

otvaranje: petak 28.8.2015. u 18 sati

Galerija Perpetuum Mobile u saradnji sa Kunst://abseits vom netz i Austrijskim kulturnim forumom

Erwin Stefanie Posarnig sada već tri godine unazad pod geslom „priljubljivanje“ organizuje nomadsko-parazitarne umetničke prezentacije u Austriji i u inostranstvu. Počevši od 2013. godine pod motom „umetnost se priljubljuje“ u rečnom kupalištu Štajnerne Ver u Kaindorfu na Zulmu i sa intervencijama u Gracu, Beču i Veneciji, trilogija je nastavljena 2014. godine sa „senzibilnim zahvatima“ u alpskoj bašti u Renahu, u Semriahu i Berlinu, a ove godine se završava pod geslom „radikalni zahvati“ sa prezentacijama u Mariboru, Beogradu, Gracu i Beču.
Nemačka reč „schmiegen“ (priljubiti se) izvedena je iz srednje-visokonemačke reči “smiegen”, što je prvobitno značilo „utisnuti u nešto što se tesno obavija oko nečega“. Priljubljivanje prema tome implicira dobrovoljno uklapanje i ubacivanje u tako suženo okruženje, a ujedno i pomirenje sa takvim prostornim „korsetom“. Etimološki najbliži germanski srodni izrazi su “schmücken” (ukrašavanje, priređivanje) i “schmuggeln” (pritajeno prenošenje, švercovanje). Ovaj verbalni trio veoma lepo opisuje umetničku strategiju koja stoji iza projekta „priljubljivanje“: subverzivnu umetničku intervenciju, poetsko-transformativnu infiltraciju, oplođujuće prodiranje umetnosti u prostore koji nisu nužno predviđeni za nju.
Posarnig je pozvao 30 umetnica i umetnika koji ili potiču iz Štajerske ili su na izvestan način povezani sa ovom saveznom pokrajinom da realizuju umetničko delo u komercijalnoj kutiji za prekookeanski transport. U skladu sa svojom ekonomskom svrhom, ove drvene kutije za transport imaju standardizovan oblik, normirane mere (50 x 50 x 50 cm), optimiranu konstrukciju i certifikovanu izradu. Time je svakom od umetnika – učesnika stavljen na raspolaganje egzaktno isti kvalitet, a to je 1/8 kubnog metra i bezuslovna sloboda da ovaj prostor koriste na bilo kakav način. Trebalo je da se priljube u tim kutijama, da senzibilno ili radikalno intervenišu u njima, da ih rastave ili preoblikuju, transformišu ili ostave u njihovoj sirovoj konstrukciji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimalno – optimalno

Sa svojim “specifičnim objektima” (specific objects), Donald Judd je utemeljio objekat u među-prostoru između slikarstva i skulpture. Mada su neutralni kubusi minimalne umetnosti (minimal art) isto tako upućivali na njihovu industrijsku proizvodnju, ipak nisu pretendovali da budu više od onoga što jesu. „What you see is what you see“ – tako je glasilo čuveno geslo Frank Stella-e. Prekookeanske kutije, koje su polazna tačka, struktura i povezujuća zagrada u projektu „priljubljivanje“, međutim svojom formom i konstrukcijom a priori jasno ukazuju na globalizovanu trgovinu a time i na tržište umetnosti i operativni sistem umetnosti. U njima se paradigmatski odslikavaju kapitalistički zahtevi poput mobilnosti, fleksibilnosti i umrežavanja, koji pod motom „globalizacija“ trajno utiču na naše ljudsko biće , te stoga od samog početka konfrontiraju umetnice i umetnike sa značajno obremenjenim kontekstom.
Ovi umetnici su kritikovali, opovrgavali, ironisali ili ignorisali ovakav kontekst. Herrmann Glettler je kutiju bacio sa crkvenog tornja, Zweintpof ju je stavio pod napon, Werner Reiterer joj je natakao veliki ružičasti mehur, Ronald Korditsch joj je pripisao izjavu „Ovo pitanje ne treba i suviše često postavljati sebi“, Ona B je čitavu izložbu spakovala u toj kocki, a Josef Wurm je hteo da je digne u vazduh zajedno sa snopom viršli. U kutijama i na njima postavljene su male izložbe i instalacije i naravno da su bile naslovljene operativnim sistemom UMETNOST. Grupa GRAM je spojila ove kutije pomoću trake za povezivanje i citirala delo Roberta Morris-a: Sabine Hörtner je obeležila međe spoljnih ivica šarenim linijama, a Markus Wilfling je dao da se otvore kutije i da se skrši njihov sadržaj.

Plug-in
Uniformne drvene kutije su i stanište umetnosti i istovremeno ambalaža za njen transport. Jedno multifunkcionalno priključno vozilo je transportno sredstvo uz pomoć koga 30 putnih skupltura na brz i nekomplikovan način mogu da se prenesu na bezbroj drugih mesta u Evropi i u bilo koje doba da se uključe u tamošnje već postojeće sisteme. U tom smislu primenjuje se odnos tesne bliskosti, priljubljivanje ako tako hoćete na plug – in arhitekturu šezdesetih godina dvadesetog veka. Iako se plug-in danas kao pojam koristi gotovo isključivo u kontekstu kompjuterskog softvera i interneta, pre pedeset godina je grupa arhitekata Archigram koristila taj izraz za vizije o gradu koji je trebalo da se sastoji od proširene noseće strukture sa fleksibilnim i modularnom stambenim jedinicama. Ideja o stambenoj kapsuli, prostornoj ćeliji koja bi mogla svuda da se pripoji nekom postojećem sistemu za snabdevanje te bi odmah bila uključena u globalni sistem komunikacije, pružala je maksimalnu fleksibilnost, komunikaciju i društvenu participaciju uz istovremenu zaštitu privatne sfere. Ovde se ideje arhitektonskih utopija iz 1960-ih godina susreću sa idejama o mreži Erwina Posarnig-a. Plug-in znači priljubiti se, pripojiti, uključiti, učestvovati, umrežiti ili ukratko: priljubiti se uz sistem. Modularna struktura prekookeanskih kutija, mogućnost da se u bilo koje doba postave na nekom drugom mestu, da se nadovežu na već postojeći sistem od njih pravi paralelne inovacije, koje na subverzivan način koriste parametre globalizacije, da bi istovremeno zauzele stav protiv njihovog efekta da zoon politikonu ospore zrelost punoletne osobe.

Monadski – nomadski
Još jedan važan aspekt „priljubljivanja“ je putovanje, nomadizacija, ispitivanje novih topografija – ne bi li se proširila alternativna mreža i generisale nove kooperacije i saradnje. Kutija kao monada, dakle uz sebi zatvorena nedeljiva jedinica čini jezgro strukture, koja svoju pažnju veoma precizno usmerava na politiku prostora. Priljubljivanje se odigrava na mestu preseka između javnog i privatnog prostora i uglavnom reflektuje ono što su umetnice i umetnici u malom sproveli u pojedinačnim umetničkim kutijama.
Umetnost u javnom prostoru, kako je Siah Armajani 1987 sažeo u okviru jednog predavanja u Umetničkoj dvorani u Bazelu „je produkcija usmerena na saradnju“ […] Socijalne i kulturne potrebe i nužnosti formiraju osnov umetničke delatnosti u javnom prostoru.“ Priljubljivanje je u tom smislu paradigmatski projekat umetnosti u javnom prostoru, uz to bi trebalo dodati i urbane umetnosti, koja nije vezana ni za kakvo određeno mesto: nezavisne, autonomne, slobodne. Kutija je umetničko delo i ambalaža, prostor prezentacije i podest, mobilna skulptura i mobilna izložba.

Roman Grabner, 2015

Einschmiegen III: Radikale Eingriffe – Kunst mischt sich ein.

schmiegen – schmücken – schmuggeln
Erwin Stefanie Posarnig organisiert seit nunmehr drei Jahren unter dem Schlagwort „Einschmiegen“ nomadisch-parasitäre Kunstpräsentationen im In- und Ausland. Begonnen 2013 mit dem Motto „Kunst schmiegt sich ein / an“ im Flussbad Steinerne Wehr in Kaindorf an der Sulm und mit Interventionen in Graz, Wien und Venedig, wurde die Trilogie 2014 mit „sensiblen Eingriffen“ im Alpengarten Rannach, in Semriach und Berlin fortgesetzt und findet heuer unter dem Schlagwort „Radikale Eingriffe“ ihren Abschluss mit Präsentationen in Maribor, Belgrad, Graz und Wien.

EINSCHMIEGEN III

Schmiegen leitet sich vom mittelhochdeutschen smiegen ab, was ursprünglich so viel wie „in etwas eng Umschließendes drücken“ bedeutet. Ein-schmiegen impliziert demnach das freiwillige Einpassen und Einfügen in eine derartig knappe Umgebung und zugleich das Abfinden mit dem räumlichen Korsett. Die nächsten germanischen Verwandten von schmiegen sind etymologisch betrachtet die Verben schmücken und schmuggeln. Dieses verbale Dreiergespann umfasst sehr treffend die künstlerische Strategie, die hinter dem Projekt „Einschmiegen“ steht: die subversive, künstlerische Intervention, die poetisch-transformative Infiltration, das befruchtende Eindringen der Kunst in Räume, die nicht zwingend dafür vorgesehen sind.

Posarnig hat 30 Künstlerinnen und Künstler, die aus der Steiermark kommen oder in einem gewissen Nahverhältnis zu diesem Bundesland stehen, eingeladen, aus, mit oder in einer handelsüblichen Überseekiste eine künstlerische Arbeit zu realisieren. Gemäß ihrer ökonomischen Anforderungen haben diese Transportkisten aus Holz eine standardisierte Form, normierte Maße (50 x 50 x 50 cm), eine optimierte Konstruktion und eine zertifizierte Ausführung. Jeder der beteiligten KünstlerInnen hat somit den exakt gleichen Raum in der exakt gleichen Qualität zur Verfügung gestellt bekommen, nämlich 1/8 Kubikmeter, und die bedingungslose Freiheit, diesen Raum in welcher Form auch immer zu nutzen. Sie sollen sich in diese Kisten einschmiegen, sensibel oder radikal in sie eingreifen, sie auseinandernehmen oder überformen, sie transformieren oder in ihrer rohen Konstruktion belassen.

minimal – optimal
Donald Judd hat mit seinen specific objects das Objekt im Zwischenraum von Malerei und Skulptur verankert. Die neutralen Kuben der Minimal Art hatten zwar ebenso auf ihre industrielle Fertigung verwiesen, wollten aber nicht mehr sein als sie sind. „What you see is what you see“ lautete das berühmte Diktum von Frank Stella. Die Überseekisten, die Ausgangspunkt, Struktur und verbindende Klammer des Projekts „Einschmiegen“ sind, verweisen durch ihre Form und Konstruktion jedoch a priori eindeutig auf den globalisierten Handel und damit auch auf den Kunstmarkt und das Betriebssystem Kunst. Sie spiegeln paradigmatisch die kapitalistischen Anforderungen der Mobilität, Flexibilität und Vernetzung, die unter dem Schlagwort „Globalisierung“ die Gesellschaft und unser Wesen als Mensch nachhaltig beeinflussen, und konfrontierten die Künstlerinnen und Künstler daher von Anfang an mit einem bedeutungsschweren Kontext.

Dieser Kontext wurde von ihnen kritisiert, konterkariert, ironisiert oder ignoriert. Hermann Glettler warf die Kiste vom Kirchturm, Zweintopf setzten sie unter Strom, Werner Reiterer stülpte ihr eine große rosa Blase über, Ronald Kodritsch versah sie mit dem Statement „Diese Frage soll man sich nicht zu oft stellen“, Ona B verpackte eine ganze Ausstellung in ihr und Josef Wurm wollte sie mit einem Bündel Würsten in die Luft sprengen. Es wurden kleine Ausstellungen und Istallationen in den Kisten und auf ihnen angebracht und natürlich das Betriebssystem Kunst adressiert: GRAM verschlossen die Kiste mit einem Spanngurt und zitierten eine Arbeit von Robert Morris, Sabine Hörtner markierte die Begrenzungen der Außenseiten mit ihren farbigen Linien und Markus Wilfling ließ die Kiste öffnen und den Inhalt zu Bruch gehen.

plug-in
Die uniformen Holzkisten sind Habitat für die Kunst und zugleich deren Transportbehältnis. Ein multifunktioner Trailer ist das Transportmittel, mit dem die 30 Reiseskulpturen schnell und unkompliziert zu beliebig vielen anderen Orten Europas gebracht werden und jederzeit in deren bestehende Systeme eingebunden werden können. Es gibt diesebzüglich ein enges Nahverhältnis, ein Anschmiegen, wenn man so möchte, an die visionären Plug-in-Architekturen der 1960er-Jahre. Obwohl plug-in als Begriff heute fast ausschließlich im Zusammenhang mit Computer-Software und dem Internet verwendet wird, wurde er vor 50 Jahren von der Architektengruppe Archigram für die Vision einer Stadt geprägt, die aus einer erweiterbaren Trägerstruktur mit flexiblen und modularen Wohneinheiten bestehen sollte. Die Idee einer Wohnkapsel, einer Raumzelle, die überall an ein bestehendes Versorgungssystem angedockt werden konnte und sofort in ein globales Kommunikationssystem eingebunden war, bot ein Maximum an Flexibilität, Kommunikation und gesellschaftlicher Partizipation bei gleichtzeitigem Schutz der eigenen Privatsphäre. Hier treffen sich die Architekturutopien der 1960er-Jahre mit den Netzwerkideen von Erwin Posarnig. Plug-in bedeutet sich andocken, anschließen, einbinden, beteiligen, vernetzen, kurz, sich einschmiegen in ein System. Die modulare Struktur der Überseekisten, die Möglichkeit sie jederzeit an einem anderen Ort aufzustellen, in ein anderes System einzuspeisen, macht sie zu Parallelinovationen, die auf subversive Weise die Parameter der Globalisierung nutzen, um gleichzeitig gegen deren Enmündigung des zoon politikon Stellung zu beziehen.

monadisch – nomadisch
Ein weiterer wesentlicher Aspekte von „Einschmiegen“ ist das Reisen, das Nomadisieren, das Erkunden neuer Topografien um das alternative Netzwerk zu erweitern und neue Kooperationen und Zusammenarbeiten zu generieren. Die Kiste als Monade, als in sich geschlossene, nicht mehr teilbare Einheit bildet den Kern einer Struktur, die ihr Augenmerk sehr genau auf die Politik des Raums legt. Das Einschmiegen findet an der Schnittstelle zwischen öffentlichem und privaten Raum statt und spiegelt im Großen, was die Künstlerinnnen und Künstler im Kleinen in den einzelnen Kunst-Kisten vollbracht haben.

Kunst im öffentlichen Raum, fasste Siah Armajani 1987 im Rahmen eines Vortrags in der Kunsthalle Basel zusammen, „ist eine auf Zusammenarbeit ausgerichtete Produktion. […] Soziale wie kulturelle Bedürfnisse und Notwendigkeiten bilden die Grundlage der künstlerischen Tätigkeit im öffentlichen Raum.“ Einschmiegen ist in diesem Sinne ein paradigmatisches Projekt für Kunst im öffentlichen Raum, für eine urbane Kunst, möchte man hinzufügen, die an keinen bestimmten Ort gebunden ist, unabhängig, autonom, frei. Die Kiste ist Kunstwerk und Verpackung, Präsentationsraum und Sockel, mobile Skulptur und mobile Ausstellung.

Roman Grabner, 2015

cofinanziert vom:
Kulturforum Belgrad
http://www.bmeia.gv.at/europa-aussenpolitik/auslandskultur/kulturforen/kulturforum-belgrad/

Powered by: Stadt Graz Kultur// Land
Steiermark Kultur// Bundeskanzleramt KUltur
ONA B
https://www.facebook.com/ona.onab?fref=ts
Evamaria Schaller
https://www.facebook.com/evamaria.schaller.5?fref=ts
Nicole Pruckermayer
Bred Downey USA
Max Frey
Rene Stessl
Sabina Hörtner
Porut Popenko slo https://www.facebook.com/borut.popenko
Herrmann Glettler
https://www.facebook.com/Hermann.Glettler?fref=ts
Janis Schwab
Becksteiner Wolfgang
Petra Varl slo
https://www.facebook.com/petra.varl.5?fref=ts
Christian Ruschitzka
Richard Klammer
https://www.facebook.com/richard.klammer.9?fref=ts
Christian Eisenberger
https://www.facebook.com/eisenberger.christian?fref=ts
Karin Frank
https://www.facebook.com/frank.karin?fref=ts
Ronald Kodritsch
https://www.facebook.com/ronald.kodritsch?fref=ts
Ina loitzl
https://www.facebook.com/ina.loitzl?fref=ts
Claudia Nebel
Michael Petrowitsch
Michael Pinter / Luzyna Viale
Erwin Stefanie Posarnig
Arnold Reinisch
https://www.facebook.com/arnold.reinisch?fref=ts
Werner Reiterer
Judith Rohrmoser
https://www.facebook.com/judith.rhrmoser?fref=ts
Markus Wilfling
Josef WURM
Zweintopf
Karl Karner
G.R.A.M.